Moraju li se svi članovi tima na projektu unaprijed definirati ili je to moguće i naknadno napraviti?

Prilikom kreiranja projekata vrlo često nemamo informaciju tko će sve raditi na projektu te tko će odraditi koji zadatak. Djelatnici odrađuju zadatke kada nisu zauzeti drugim projektima i zadacima te se vrlo često ne zna unaprijed tko će moći raditi na projektu a tko ne.

Zbog toga softCRM omogućava unos članova tima na projektu naknadno, prilikom definiranja zadataka.

Početni članovi tima definiraju se prilikom definiranja osnovnih informacija o projektu. Članovi tima također se mogu dodati naknadno na prozoru detalji na pregledu projekta.

No ni to nije nužno, već djelatnike možete definirati kao članove tima na projektu prilikom izrade zadatka za njih.

 

Kreiranjem ovog zadatka odaberete osobu koju želite da taj zadatak odradit te na koji projekt se odnosi zadatak. Prilikom spremanja zadatka aplikacija Vas pita da li želite djelatnika dodati kao člana tima,  što je potrebno potvrditi sa OK. Nakon toga kreiran je zadatak za željenog djelatnika te je djelatnik dodan kao član tima na projektu.

Najnovije objave