Čemu služi kategorizacija u aplikaciji?

Kategorizacija u aplikaciji softCRM služi kako bi jednostavnije pratili neke aspekte poslovanja te ih mogli detaljnije prikazati. 

Kategorizaciju možete koristiti proizvoljno, na način kako to najbolje odgovara Vama i Vašem poslovanju.

Jedan od načina kategorizacije su podjela tvrtki na kupce i dobavljače, te zatim detaljnija podjela na korisnike neke usluge/proizvoda, zainteresirane za tu uslugu/proizvod i slično.

Na taj način u svakom trenutku možete znati koliko korisnika imate, što možete očekivati u budućnosti te sve ostale bitne parametre.

Drugi način kategorizacije može biti razrada ulaznih računa na vrste troškova, kao što su režijski troškovi (struja, voda, plin..), uredski materijal, materijal, usluge i slično. Na temelju ove razrade i upotrebom filtra možemo vidjeti kretanje kategorija troškova i njihov postotak u odnosu na druge troškove.

Najnovije objave