Mogu li se u aplikaciji dodavati stope poreza?

U aplikaciji softCRM se mogu dodavati stope poreza na vrlo jednostavan način.

U modulu računi i ponude postoji kategorija porezi u kojoj je dan pregled svih stopa poreza koje su kreirane u aplikaciji. Ako želite dodati novu stopu poreza potrebno je odabrati funkciju Dodaj čime se otvara novi prozor u kojem se unosi naziv stope te sama stopa poreza.

Dodavanje nove stope poreza radi se na opisan način, a ne promjenom već postojeće stope poreza, jer se promjenom stope mijenjaju iznosi i na kreiranim dokumentima, vezanim uz tu stopu. 

Najnovije objave